Welsh home

Synergy Interiors

Fel arfer nid yw ein cleientiaid yn chwilio am ddylunydd mewnol…maent yn dymuno cael ateb mwy syml, mwy ymarferol. Cynigiwn gyfuniad o weledigaeth a dyluniad creadigol, gyda’r gallu hefyd i gwblhau yn brydlon ac o fewn y gyllideb.

Mae Synergy Interiors yn arbenigo mewn ailwampio bythynnod, rheoli prosiectau, dodrefn, defnydd, atgyweirio a chadwraeth…gan weithio ar draws ystod eang o feysydd masnachol a domestig i wneud y gorau o’r lle sydd ar gael, yn effeithiol ac yn ymarferol, heb anghofio canlyniad apelgar a deunyddiau safonol.

Mae gennym sawl perthynas dda gyda chyflenwyr o’r ochr fasnachol a’r ochr adwerthu, sef arbenigwyr dylunio mewnol, sy’n ein galluogi i fynd am y dewis, ansawdd a’r pris gorau.

Fel cwmni wedi ei leoli ar Ynys Môn, mae portffolio Synergy Interiors yn cynnwys bythynnod gwyliau, gwestai, parciau gwyliau, tai bwyta, tafarndai a chartrefi preifat.

Synergy Interiors

TÎM SYNERGY
Sefydlodd Nicki Ashwell a Bethan Scott Synergy Interiors yn 2006 yn dilyn gyrfaoedd annibynnol llwyddiannus mewn hwylio preifat. Penderfynodd y ddwy y gallent gyfuno eu gwybodaeth a phrofiad o weithio mewn amgylchedd arbenigol iawn ac ehangu hynny i mewn i’r farchnad bwthyn gwyliau yng ngogledd Cymru.Synergy Interiors

Ers hynny, mae geirda ar lafar wedi arwain at brosiectau mwy o faint a mwy heriol, yn ogystal â phrosiectau bach. Waeth beth yw maint y prosiect, ymroddir yr un egni, hyder a steil.

Mae Nicki and Bethan yn ffrindiau ers talwm a dyma yw cyfrinach partneriaeth fusnes gadarn sydd bellach â mwy o gyflenwyr ac adnoddau nag unrhyw fusnes tebyg yn yr ardal, ac maent yn falch o hynny. Mae’r ddwy’n gweithio’n galed, ac mae ganddynt y penderfyniad a’r dyhead i ragori ymhellach na’r disgwyl a gwirioni cwsmeriaid gyda chanlyniad eu gwaith.

Synergy Interiors

YSBRYD Y CWMNI
Barn Synergy Interiors yw mai rheoli da a chyfathrebu effeithiol yw’r elfennau allweddol i sicrhau bod popeth ‘yn brydlon ac o fewn y gyllideb’ wrth lywio prosiect llwyddiannus, heb anghofio tryloywder ac atebolrwydd bob cam o’r ffordd.
Synergy Interiors

Drwy fod yn hynod o ymarferol a thorchi llewys mewn unrhyw brosiect, gall cleientiaid gael mynediad at gyfoeth o wybodaeth, profiad a sgiliau drwy’r tîm ar sawl lefel gwahanol i fodloni eu hanghenion unigol. Pa un ai bod yr archeb yn gyrtans newydd, neu ddarn arbennig o ddodrefn, caiff y cleient yr un dyfnder o ymrwymiad.

Synergy Interiors - Bethan ScottBETHAN SCOTT

“Mae rhai o’n prosiectau’n waith atgyweirio llwyr o adeilad. Mae gennym dîm o bobl broffesiynol lleol i’w contractio sydd yn ddawnus ac yn rhai y gallwn ymddiried ynddynt; maent yn brofiadol, realistig a bob amser yn parchu’r gyllideb. Mae’r adeiladwyr, trydanwyr, plymwyr, seiri ac addurnwyr yn gweithio gyda’i gilydd yn rheolaidd ac mae’n bleser gennym argymell eu gwaith.

Yn aml cawn geisiadau i ddylunio ceginau ac ystafelloedd ymolchi ac mae gennym gryn dipyn o brofiad yn y maes hwnnw. Gallwn symleiddio prosiect sy’n ymddangos yn amhosibl gan greu proses greadigol a gwerth chweil.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth siopwr personol ar gyfer dylunio mewnol. Gallwn ddewis papur wal, lliwiau paent, gorchuddion deunydd, dodrefn a chyrtans – y cwbl os bydd angen hynny!

Gydag eiddo gwyliau, rydym yn aml yn cydgordio popeth sydd ei angen ei wneud, gan alluogi’r perchennog i gael yr eiddo ar y farchnad cyn gynted â phosibl…gall hyn fod mor syml â rhoi llwyau te yn y drôr yn y gegin a’r dillad gwely ar y gwelyau. Cymerwn gyfrifoldeb am bob pryniant, cwrdd â phobl sy’n danfon, dadbacio, rhoi cynnyrch a dodrefn yn eu lle…a chael gwared â’r holl wastraff a ddefnyddiwyd i bacio.”

NICKI ASHWELL

“Elfen fawr o’n busnes yw darganfod y gwahanol fathau o ddodrefn a defnyddiau. Gyda gwaith atgyweirio a chadwraeth, cynigiwn ystod eang o ddefnyddiau dodrefn chwaethus. Mae gennym ddodrefnwyr ac atgyweirwyr wrth law sy’n gyfarwydd iawn â phob math o ddodrefn. Gwelwn yn aml fod cysylltiad agos rhwng dodrefn hynafol ac ansawdd a chyfforddusrwydd ac felly rhaid ymdrechu i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd hyn. Mae pawb yn hoffi dipyn o steil!

Synergy Interiors - Nicki Ashwell

Fel pobl fusnes greadigol, rydym yn falch o’n gallu i wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael…rhown gymorth i ddatblygu syniadau a’u harwain at y diwedd, a chreu realiti ymarferol. O ganlyniad i’r dull hwn o wasanaeth cyflawn, rydym bob amser yn llwyddo i gael canlyniadau effeithiol, heb ffwdan a chreu argraff ar ein cleientiaid.”

Synergy Interiors

PROSIECTAU SYNERGY
MAE GWAITH ATGYWEIRIO BYTHYNNOD GWYLIAU yn cynnwys…
Plas, Plas Bach, Cabbage Patch, Rhandir Mwyn, Gwel y Môr, Moel y Don, Moel y Don Bach, Sandy Lane – Menai Holiday Cottages
Dolwaenydd, Afon Menai, Mynydd Parys, Tyddyn Adda, Trefwri, Gwalia – Sykes Cottages

CYTUNDEBAU PARCIAU GWYLIAU yn cynnwys…
Cartrefi arddangos Plas Coch a dodrefnu’r porthdai
Ail ddodrefnu llwyr o borthdai Brynteg ac atgyweirio’r bar a’r tŷ bwyta

PROSIECTAU GWESTAI yn cynnwys…
Gwesty Tre-ysgawen

SWYDDFEYDD yn cynnwys…
Ribride
The Marine Club ym Mhlas Coch
Menai Holiday Cottages

A nifer o gartrefi preifat.

“Llwyddodd Nicki & Bethan i wneud gwaith anhygoel wrth atgyweirio fy 6 bwthyn gwyliau. Roedd y ddwy yn deall fy anghenion i’r dim gan ailddodrefnu’r 6 bwthyn at safon 5 seren Trip Advisor. Mae thema wahanol yn perthyn i bob bwthyn gyda dodrefn â chrefft unigryw a phrydferth, ac yn ymarferol. Mae’n bleser pur cael argymell eu gwasanaeth – dim ond wrth ymgymryd â phrosiect mor fawr y gwelwch werth a chefnogaeth arbennig Synergy Interiors.”
DAVID EDWARDS, PERCHENNOG BWTHYN GWYLIAU

Synergy Interiors

MANYLION CYSWLLT
info@synergyinteriors.co.uk
Cae Du, Dwyran, Ynys Môn LL61 6YT

Bethan Scott 07944 945 489
Nicki Ashwell 07941 320 631

facebook